Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förändringar i Cliens Räntefond Kort

Till fondandelsägare i Cliens Räntefond Kort – ändrade fondbestämmelser

Cliens Kapitalförvaltning AB (”Fondbolaget”) får genom detta brev informera dig som fondandelsägare i Cliens Räntefond Kort (”Fonden”) om ändrade fondbestämmelser enligt nedan.

Förändringen innebär bland annat ett namnbyte till Cliens FRN Företagsobligationer och att fonden ska investera huvudsakligen i Floating Rate Notes dvs. obligationer med rörlig kupongränta utgivna av företag med hög kreditvärdighet, s.k. Investment grade. Obligationer med rörlig kupongränta är mindre känsliga för förändringar i underliggande marknadsräntor än fastförräntande obligationer.

Jämfört med Cliens Räntefond Kort kommer Cliens FRN Företagsobligationer bli en fond som investerar i obligationer med längre löptider och högre kreditkvalitet. Fonden kommer inte längre investera i High yield-obligationer som löper större risk för betalningsinställelse (default). Målet är att därigenom uppnå en god och mer stabil riskjusterad avkastning.

I samband med förändringen kommer fondens jämförelseindex att ändras från OMRX T-bills till ett företagsobligationsindex som heter Solactive SEK FRN IG Corporate Index.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i fondbestämmelserna.

De ändrade fondbestämmelserna, vilka bifogas detta brev, börjar tillämpas den 1 februari 2023
Fondbestämmelser - Cliens FRN Företagsobligationer

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via 08-506 503 90.

Stockholm den 17 januari 2023

Med vänlig hälsning,

Martin Öqvist
VD

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.