Vi på Cliens Kapitalförvaltning har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning

Hållbarhet är en självklar del i vår verksamhet och vi har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen.

Vårt team har stor erfarenhet av ansvarsfulla investeringar då majoriteten av våra kunder tar hänsyn till frågor rörande etik, miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i sin förvaltning. Teamet har förvaltat institutionellt kapital med etiska krav sedan 1999 och i dagsläget förvaltar vi bl. a flera uppdrag inom Svenska Kyrkan som ställer höga krav gällande ansvarsfulla investeringar. Vi har ett nära samarbete med etikkonsulten GES Investment Services samt Oekom Research, gällande etik, miljö, social hänsyn och bolagsstyrning.

Vår analysprocess gällande ansvarsfulla investeringar omfattar:

1. Sektorbaserad granskning:

GES identifierar företag där mer än fem procent av omsättningen inriktar sig på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Identifierade bolag ingår ej i det investeringsbara bolagsuniverset.

2. Normbaserad granskning:

Den normbaserade granskningen går ut på att upptäcka företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och antikorruption. Dessa normer finns beskrivna i ett antal internationella överenskommelser som t ex:

- FN:s Global Compact
- OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Konventioner gällande mänskliga rättigheter
- Konventioner gällande miljöfrågor
- Vapenrelaterade konventioner 

3. ESG Risk Rating

Oekom Research tillhandahåller analysverktyg som gör det möjligt för Cliens Kapitalförvaltning att utvärdera bolagen gällande ESG-kriterier, d v s hur varje enskilt bolag hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, social hänsyn och bolagsstyrning. Analysen omfattar både industrispecifika risker och bolagsspecifika risker och baseras på officiella bolagsdokument, dialog med bolagen, information från NGO:s, media och övriga samarbetspartners.

ESG-analysen integreras med förvaltarnas finansiella analys och ingår i underlaget för slutgiltiga värdepappersval.

Cliens Fonder

Inom ramen för Cliens fondverksamhet beaktas internationella normer och urvalet av värdepapper i fonderna baseras på en kombination av finansiell analys och ESG analys,
d v s analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Fonderna undviker vidare att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fonderna placerar generellt heller inte i bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser, såsom klusterbomber, anti-personella minor samt kärnvapenprogram.

Hållbarhetsprofilen riktar sig till fondsparare och den intresserade allmänheten och ska göra det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Profilen underlättar också för sparare att jämföra fonder med hållbarhetskriterier med varandra. Hållbarhetsprofilen ska ses som ett komplement till det vanliga fondfaktabladet och har utvecklats av SWESIF tillsammans med sina medlemmar, däribland Cliens.

Under länken finner du respektive fonds hållbarhetsprofiler:

Sök på "Cliens" i filterfunktionen under länken nedan. Varje fonds hållbarhetsprofil går även att ladda ner i PDF-format överst till höger.

Hållbarhetsprofiler, Cliens Fonder


UNPRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Cliens kapitalförvaltning AB är Signatory för UNPRI – Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar (www.unpri.org). Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i.

Cliens Kapitalförvaltning är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org).

Vill du veta mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla investeringar på Cliens Kapitalförvaltning?

Kontakta Tomas Henriks
Tel: 08-506 503 96
E-mail: tomas.henriks@cliens.se

Broschyr

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.