Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet hos Cliens – mer hållbarhet per investerad krona än jämförelseindex

Hållbara investeringar har gått från att vara ett nicheområde på finansmarknaden till att hållbara attribut är en självklarhet för merparten av fonder som säljs i Europa generellt och i synnerhet Norden. Genom åren har många olika varianter på hållbara investeringar vuxit fram vilket är välkommet men det har också gjort det svårt för investerare att utvärdera vilka strategier som verkligen ger en hållbar exponering. Mot bakgrund i den explosionsartade tillväxten i hållbarhetsrelaterade fonder och varianterna i dessa har även finansbranschen fått utstå kritik för så kallad greenwashing.

EU Taxonomin och EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är två regulatoriska initiativ för att standardisera rapportering och klassificering av hållbarhet på finansbranschen (se mer om initiativen nedan). På Cliens ser vi positivt på utvecklingen då det representerar ett ramverk alla aktörer behöver förhålla sig till.

På Cliens Kapitalförvaltning är samtliga fonder klassificerade som Artikel 8-fonder enligt EU SFDR och följer samma process i hållbarhetsarbetet. Målet med vår hållbarhetsprocess är att Cliens fonder ska leverera mer hållbarhet per investerad krona än vad jämförelseindex gör. Med andra ord så definierar vi hållbara investeringar som vad avkastningen i våra fonder är förknippad med utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår övertygelse är att framtidens krav på aktiva förvaltare är att visa på både risk- och hållbarhetsjusterad avkastning. 

Vår process för hållbara investeringar är grundad i två huvudsakliga aspekter:

  • Negativ exkludering – vi väljer bort sektorer och bolag som har betydande negativ påverkan på miljö, människor, korruption m.m.

  • Positiv inkludering – vi väljer in bolag med attraktiv hållbar profil som kan komma att spela en betydande roll i en omställning mot en koldioxidneutral ekonomi. Utgångspunkten ligger främst i EU Taxonomin.

En process för att säkerställa att bolagen lever upp till god ägarstyrningspraxis och riskhantering relaterat till operativa miljömässiga och sociala frågor (Environmental, Social, Governance. ESG-risker) är något som adresseras för samtliga bolag med exponering mot betydande hållbarhetsrisker innan investeringstillfället.

Nedan figur ger en övergripande bild av hur vi tar oss från ett stort investeringsunivers till en fond på 25-40 bolag.


Negativ exkludering 

Negativ exkludering innebär att vi väljer bort bolag som av olika anledningar har betydande negativa konsekvenser för miljön och sociala aspekter såsom till exempel kränkning av mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Negativ exkludering brukar grupperas i två kategorier, sektorbaserad exkludering och normbaserad exkludering.

Sektorbaserad exkludering

Fonderna undviker att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fonderna placerar heller inte i bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser, såsom klusterbomber, anti-personella minor samt kärnvapenprogram. Fonderna undviker även bolag involverade inom produktion och utvinning av fossila bränslen. Vi genomför kvartalsvis en granskning av samtliga bolag i fondernas investeringsunivers med hjälp av en tredjepartsleverantör av data relaterat till bolags involvering inom fossila bränslen, tobak, spel (gambling), pornografi och vapen. Periodiciteten är anpassad till att bolagen i regel rapporterar kvartalsvis. Om det framkommer ny information mellan granskningstillfällena agerar vi på detta i realtid.

Normbaserad exkludering 

Vi inhämtar löpande information för att upptäcka bolag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och antikorruption. Kvartalsvis genomförs dessutom en granskning av bolagen i fondernas investeringsunivers. Normerna som granskning sker emot finns beskrivna i ett antal internationella överenskommelser som t ex:

  • FN:s Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella bolag
  • Konventioner gällande mänskliga rättigheter
  • Konventioner gällande miljöfrågor
  • Vapenrelaterade konventioner

Om ett bolag identifieras eller bekräftas bryta mot internationella normer och konventioner exkluderas detta ur fondernas investeringsunivers.

Positiv inkludering

I många fall är det inte självklart vad en fond syftar till att adressera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Introduktionen av EU Taxonomin, som designerar vilka affärsmodeller som är hållbara, gör utvärderingen av hur hållbar en fond är utifrån taxonomiförordningens 6 mål möjlig: 

1. Begränsning av klimatförändringarna
2. Anpassning till klimatförändringarna
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Omställning till en cirkulär ekonomi
5. Att förebygga och begränsa föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Bolag som signifikant bidrar till de 6 målen genom antingen sina produkter eller tjänster klassificerar andelen försäljning och kapitalinvesteringar som hållbara. Precis som bolag kan bidra till att ovanstående mål uppnås kan även investerare göra det, genom att investera i bolag, och således sänka kapitalkostnader, för bolag med innovativa och bra klimatlösningar. Vårt mål med det hållbarhetsarbetet vi gör inom ramen för våra fonder är framför allt fokuserat på att allokera kapital till bolag med signifikant bidrag till ovannämnda mål. I framtiden kommer vi redovisa hur stor andel av fonderna som är investerade i taxonomins miljömål och vi kommer även redogöra samma siffror för våra jämförelseindex.

Ett annat sätt att med väldigt breda penseldrag sätta hållarbetsarbetet i sitt sammanhang är att kika på nedan graf på EUs historiska utsläpp samt vad som krävs för att nå EUs klimatmål år 2030: 55 % minskning av CO2e-utsläpp jämfört med 1990. Anledningen till att vi har EU Taxonomin är trots allt för att kommunicera vilka bolag som bidrar till att reducera utsläppen.

 
 
Vår process syftar till att identifiera de bolagen med attraktiv taxonomi-exponering och lovande finansiella utsikter. Detta tror vi i framtiden kommer generera en bra avkastning förknippat med en reduktion i utsläpp i ekonomin som helhet.

Ägarengagemang 

I egenskap av aktiva förvaltare och ägare i bolag så har vi utarbetat en strategi för att fördjupa Cliens ägarengagemang. Vi har alltid haft hundratals möten per år med bolag där allting från finansiella och hållbarhetsrelaterade frågor var på agendan. Utöver det har vi kompletterat vår strategi med två ytterligare element. Vi kommer rösta för samtliga våra innehav genom proxy-tjänster där vi historiskt främst har röstat på stämmor där vi är betydande ägare. Vidare har vi tagit beslut om att vid varje tillfälle ha åtminstone 2-3 djupgående påverkansdialoger med bolag som vi har identifierat med meningsfulla förbättringar av deras affärsverksamhet utifrån framför allt ett miljöperspektiv.

Vi har under 2021 lanserat de första påverkansdialogerna enligt figuren nedan. För mer information kan ni gärna kontakta oss och vi kommer i framtiden publicera mer information kring våra aktiviteter på området, men även en lista över vår proxy-voting.
UNPRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Cliens kapitalförvaltning AB är Signatory för UNPRI – Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar (www.unpri.org). Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i.

Cliens Kapitalförvaltning är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org).

Vill du veta mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla investeringar på Cliens Kapitalförvaltning?

Kontakta Emir Borovac, CFA
Tel: 0733-57 70 07
E-mail: emir.borovac@cliens.se

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.