english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Micro Cap

En koncentrerad Micro Cap Fond fokuserad på kvalitetsbolag och strukturella trender

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier utgivna av Micro Cap-bolag. Minst 90 procent av Fondens finansiella instrument och minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Med Micro Cap-bolag avses företag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Minst 90 procent av Fonden finansiella instrument skall vara placerade i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige.

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Observera att fonden är månadshandlad. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske sista bankdagen varje månad (handelsdagen). Anmälan om teckning och inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före handelsdagen och betalning (vid teckning av andelar) senast tre bankdagar före handelsdagen enligt vad som närmare anges i informationsbroschyren.

Värdeutveckling

OM CLIENS MICRO CAP

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på Svenska micro cap bolag
 • Koncentrerad portfölj, mellan 25-40 innehav
 • Möjlighet att placera upp till 10 % i övriga Norden
 • Erfaret förvaltningsteam med framgångsrik historik
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

FONDFAKTA

 • Startdatum 2020-09-30
 • Förvaltare Carl Sundblad
 • Fondförmögenhet 1500 mkr
 • Aktiv andel 90%
 • Inriktning Svenska Micro Cap Bolag. Max 10 % övriga Norden
 • Min. insättning 5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,40 % + 15 % performance fee (CMCRXSE)
 • Andelsklass B 0,70 % + 15 % performance fee (CMCRXSE). Min 5 mkr.
 • Löpande kostnader A-klass: 1,53 % / B-klass: 0,83 %
 • ISIN-kod A-klass: SE0014829545 / B-klass: SE0014829560
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Nej
 • PPM Nej
 • Aktiv risk - Andelsklass A 2022: 5,77%
 • Aktiv risk - Andelsklass B 2022: 5,77%
 • Förklaring till uppnått aktivitetsmått Fonden är en aktiv förvaltad fond och avser därför inte att följa ett index med hänsyn till fondens val av investeringar. Aktivitetsmåttet aktiv risk (även kallat ”tracking error”) visar hur fonden samvarierar med marknaden och måttet visar hur utvecklingen av fondens placeringar avviker i förhållande mot dess jämförelseindex. Avvikelser kan bero på olika koncentration mot värdepappers egenskaper såsom t.ex. värdepapprets bransch, geografiska områden, ränteduration eller liknande. Måttet beräknas som standardavvikelsen på skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex är det som definieras som fondens aktiva avkastning. En indexnära fond kommer att ha en aktiv risk nära 0 % medan en aktivt förvaltad fond i normala fall har ett högre värde på den aktiva risken. Då fondens aktiva risk ligger omkring 5-6% betyder det att fondens avkastning ofta avviker mot indexavkastningen. Fondens aktiva andel visar att fondens urval av innehav till majoriteten avviker mot innehav som ingår i sitt jämförelseindex.

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies