english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Hållbarhet hos Cliens – mer hållbarhet per investerad krona än index

  • Hållbara investeringar har gått från att vara ett nischområde på finansmarknaden till att hållbara egenskaper är en självklarhet för merparten av de fonder som säljs i Europa och i synnerhet Norden. Under de senaste åren har många olika varianter på hållbara investeringar vuxit fram vilket är välkommet men det har också gjort det svårt för investerare att utvärdera vilka strategier som verkligen ger en hållbar exponering. Mot bakgrund i den explosionsartade tillväxten i hållbarhetsrelaterade fonder och varianterna i dessa har även finansbranschen fått utstå kritik för så kallad grönmålning. EU-Taxonomin och EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är två regulatoriska initiativ för att standardisera rapportering och klassificering av hållbarhet på finansbranschen (se mer om initiativen nedan). På Cliens ser vi positivt på utvecklingen då det representerar ett ramverk alla aktörer behöver förhålla sig till.

Cliens Kapitalförvaltning har nio fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och rapporterar enligt Artikel 8 i EU-regelverket SFDR och följer samma process i hållbarhetsarbetet. Målet med vår hållbarhetsprocess är att Cliens fonder ska leverera mer hållbarhet per investerad krona än vad index gör. Med andra ord så definierar vi hållbara investeringar som vad avkastningen i våra fonder är förknippad med utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår övertygelse är att framtidens krav på aktiva förvaltare är att visa på både risk- och hållbarhetsjusterad avkastning.


Hållbarhetsarbetet inom vår förvaltning kan delas upp i fyra områden:

1. Exkludering
2. Hållbara investeringar
3. Huvudsakliga negativa konsekvenser
4. Aktivt ägarskap


1. Exkludering


Exkludering
Exkludering innebär att vi väljer bort bolag som av olika anledningar har betydande negativa konsekvenser för miljön och sociala aspekter såsom till exempel kränkning av mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

Sektorbaserad screening
Fonderna undviker att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fonderna placerar heller inte i bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser, såsom klusterbomber, anti-personella minor samt kärnvapenprogram. Fonderna undviker även bolag involverade inom produktion och utvinning av fossila bränslen. Vi genomför kvartalsvis en granskning av samtliga bolag i fondernas investeringsunivers med hjälp av en tredjepartsleverantör av data relaterat till bolags involvering inom fossila bränslen, tobak, spel (gambling), pornografi och vapen. Periodiciteten är anpassad till att bolagen i regel rapporterar kvartalsvis. Om det framkommer ny information mellan granskningstillfällena agerar vi på detta i realtid.

Normbaserad screening

Vi inhämtar löpande information för att upptäcka bolag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och antikorruption. Kvartalsvis genomförs dessutom en granskning av bolagen i fondernas investeringsunivers. Normerna som granskning sker emot finns beskrivna i ett antal internationella överenskommelser som t ex:

- FN:s Global Compact

- OECD:s riktlinjer för multinationella bolag

- Konventioner gällande mänskliga rättigheter

- Konventioner gällande miljöfrågor

- Vapenrelaterade konventioner

Om ett bolag identifieras eller bekräftas bryta mot internationella normer och konventioner exkluderas detta ur fondernas investeringsunivers.


2. Hållbara Investeringar


På Cliens Kapitalförvaltning försöker vi välja in bolag med affärsmodeller som bidrar till att uppnå FNs klimatrelaterade hållbarhetsmål. Anledningen till att vi framför allt fokuserar på de bolag med ett starkt bidrag mot klimatmålen är primärt då klimatet är den största hållbarhetsutmaningen inom ramen för vårt investerbara univers av bolag. Vår process för att utvärdera bolag utifrån hållbarhet och huruvida bolagens affärsmodeller bidrar till klimatmålen bygger på samma metodik som allt annat inom vår förvaltning: noggrann fundamental analys – som det bör vara när det gäller aktiva förvaltare!

Vi fokuserar på fem av FNs Globala mål för hållbar utveckling (SDG).

Länkarna nedan finner du mer information om de fem huvudsakliga målen vi följer bolagen på. Länkarna tar dig till FNs interaktiva hemsida för respektive mål, där du även kan uppdatera dig på hur världen de facto uppnår målen.
Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Naturligtvis överlappar bolagens affärsmodeller med flertalet andra av FNs globala hållbarhetsmål. Vi har dock valt att endast uttrycka våra hållbara investeringar i ovan 5 mål då dessa mål är enklast att kvantifiera och således minskar vi risken för grönmålning.

Science Based Targets

Den andra delen av vad vi klassificerar som våra hållbara investeringar är bolag som arbetar med att minska sin utsläppen från sin verksamhet. Science Based Targets Initiative (SBT) är ett initiativ under vilket bolag gör åtaganden att minska sina utsläpp. För att ett bolag ska få sina reduktionsplaner godkända krävs det att bolagens mål är i linje med en utsläppskurva som inte överstiger 1.5-2C grader. Vårt mål är samtliga fonder ska investera minst 50 % av kapitalet i bolag med godkända Science Based Targets-mål senast år 2027.

För mer information om Science Based Targets så hänvisar vi till deras hemsida vilken ni finner här.

Hållbarhet enligt SFDR:
Producenter av sparprodukter (som t. ex. fond- eller värdepappersbolag) ska informera om hur stor andel av sparprodukten som består av hållbara investeringar enligt SFDR. I SFDR definieras på en generell nivå vad som utgör en hållbar investering från ett miljömässigt eller socialt perspektiv.

För att en investering ska anses hållbar enligt SFDR ska ekonomisk verksamhet i företaget bidra till åtminstone ett hållbarhetsmål (miljömål, socialt mål, humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper), samtidigt som investeringen inte får orsaka betydande skada för något av dessa mål. Investeringsobjektet, det vill säga företaget, måste även följa praxis för god styrning. Det är dock producenten av sparprodukter själv som utifrån SFDR:s definition ställer upp kriterier för vad som ska anses som hållbart eller inte. I bedömningen kan hela investeringen klassas som hållbar även om endast en del av företagets ekonomiska verksamhet bidrar till ett hållbarhetsmål, under förutsättning att övriga kriterier också anses uppfyllda. Eftersom gränsdragningar kring hållbara investeringar kan vara olika för olika sparprodukter är det inte säkert att de går att jämföra på ett enkelt sätt.

SFDR delar in sparprodukter efter om de har hållbara investeringar som mål (så kallade artikel 9-produkter), om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-produkter) samt övriga produkter.

Artikel 9-produkter får i princip enbart göra hållbara investeringar, medan artikel 8-produkter kan främja hållbarhet på andra sätt, till exempel via exkludering eller påverkansarbete, men också göra hållbara investeringar. Artikel 8-produkter kan därför ha stor skillnad i ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet enligt Taxonomin:
Producenter av sparprodukter ska informera om hur stor andel av produkten som består av miljömässigt hållbara investeringar enligt EU-taxonomin. I EU-taxonomin definieras investeringar som miljömässigt hållbara till den del ett företags ekonomiska verksamheter anses vara miljömässigt hållbara, vilket innebär att en investering i ett och samma företag kan vara till viss del miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin och till viss del inte vara det. För att en ekonomisk verksamhet ska vara miljömässigt hållbar ska den väsentligt bidra till ett eller flera av de sex miljömål som anges i EU-taxonomin;

- Begränsning av klimatförändringar

- Anpassning till klimatförändringar

- Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

- Omställning till en cirkulär ekonomi

- Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar

- Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Genom att ange hur stor andel av investeringarna som ska vara placerade i taxonomiförenliga verksamheter kan du/ni som kund styra ditt kapital till mer miljömässigt hållbara verksamheter. EU-taxonomin är i dagsläget endast delvis klar och de allra flesta företag är ännu inte skyldiga att rapportera i vilken mån deras verksamheter är förknippade med ekonomiska verksamheter som anses miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin. Därför kommer det under de närmaste åren vara svårt att få fullständiga uppgifter om en sparprodukts taxonomiförenlighet, vilket innebär att endast en mindre andel av produktens investeringar kommer kunna klassificeras som taxonomiförenlig.

3. Huvudsakliga negativa konsekvenserCliens beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för samtliga fonder och mandat som en del i den bolagsanalys som sker innan ett portföljbolag väljs in i respektive fond eller diskretionärt portföljuppdrag. Vår process för att hantera negativa huvudsakliga konsekvenser till följd av portföljbolagens verksamhet överlappar till viss del med den negativa screeningen då vi utesluter bolag som bidrar negativt till FN:s globala hållbarhetsmål. Utöver det beaktar vi 18 olika indikatorer för att utvärdera eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser av den verksamhet som bolagen vi investerar i bedriver. I dagsläget har vi valt att framför allt lägga fokus på de klimatrelaterade indikatorerna då vi finner detta rimligast att prioritera givet strukturen och kompositionen av bolagen i vårt investeringsunivers. För mer information kring både indikatorerna och processerna vi implementerar se vår beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (Principal Adverse Impact, PAI) i högerspalten ovan.


4. Aktivt ägarskap


Syften med vårt aktiva ägarskap är att utöva inflytande på bolagen vi investerar i och skapa en god utveckling i bolagen, men också påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Vi vill uppnå ett förändringsarbete inom bolagen avseende framför allt de miljörelaterade indikatorerna rörande huvudsakliga negativa konsekvenser som uppstår till följd av bolagens verksamhet. Vi utövar påverkansdialog både i egen regi men även opportunistiskt om möjligheten finns genom investerarsamarbeten under UNPRI:s plattform.

Om Fondbolaget förfogar över aktier i ett portföljbolag som motsvarar en betydande andel av aktierna eller rösterna deltar Fondbolaget som huvudregel vid bolagsstämma för att där utöva inflytande genom utnyttjande av rösträtterna. Fr.o.m. 2023 kommer Cliens att rösta för övriga innehav på årsstämmor genom så kallad proxy-voting. 


UNPRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Cliens kapitalförvaltning AB är Signatory för UNPRI – Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar (www.unpri.org). Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i. Cliens Kapitalförvaltning är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org).


Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet inom Cliens Kapitalförvaltning, vänligen kontakta:

Emir Borovac, CFA
Hållbarhetsansvarig
0733-57 70 07
emir.borovac@cliens.se

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies