english flag
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Cliens Legal information

Här samlar vi information av legal karaktär

Cliens Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bolaget innehar även tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer samt mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.

I Cliens Kapitalförvaltnings organisation ingår följande revisorer och kontrollfunktioner:

Riskhantering
Ansvarig är Mikael Olausson vid FCG Fonder AB

Regelefterlevnad
Ansvarig är Björn Wendleby vid Harvest Advokatbyrå AB

Internrevision
Ansvarig är Mikaela Grundberg vid KPMG

Externrevision
Externrevisor är PWC AB, med auktoriserade revisorn Peter Nilsson som huvudansvarig.

Förvaringsinstitut
Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning är Skandinaviska Enskilda Banken AB, organisationsnummer 502032-9081.

Fondbolagens Förening
Cliens Kapitalförvaltning är medlem i den svenska branschorganisationen Fondbolagens Förening. Fondbolagens Förening har en kod samt ett antal riktlinjer som dess medlemmar ska följa, exempelvis riktlinjer för marknadsföring utarbetade i samråd med Konsumentverket. Cliens följer koden i samtliga delar med undantag av att fondbolagets styrelse inte uppnår kravet på att minst hälften av ledamöterna i fondbolagets styrelse är oberoende i förhållande till fondbolaget och dess närstående bolag och till ledningen i bolaget eller dess närstående bolag samt till bolagets större aktieägare.

Informationsgivning till andelsägare
Andelsägare har tillgång till information om en fond genom bl.a. faktablad, informationsbroschyr, fondbestämmelser, månadsrapporter, halvårsredogörelse och årsberättelse. I tillägg till detta kan andelsägare göra en förfrågan om att få del av information om större innehav och affärer i en förvaltad fond, förutsatt att det inte är till nackdel för andelsägarkollektivet att informationen lämnas ut. En särskild förfrågan lämnas till info@cliens.se

Redovisning av ställningstagande
Varje år lämnar vi en redogörelse för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats i fråga om:

1. vår bolagsövervakning, innefattande övervakning av portföljbolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning, 

2. dialoger med företrädare för portföljbolagen, 

3. eventuellt utövande av rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet, 

4. eventuellt samarbete med andra aktieägare i portföljbolagen, 

5. eventuell kommunikation med relevanta intressenter i portföljbolagen, samt 

6. hantering av faktiska och potentiella intressekonflikter.

Cliens Visselblåsartjänst
Cliens använder sig av en extern tjänst som gör det möjligt att anonymt rapportera misstänkta överträdelser som du anser att Cliens har begått.

Det grundläggande syftet med vår visselblåsartjänst är att möjliggöra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för Cliens verksamhet. Det ligger i Bolagets intresse att komma till rätta med missförhållanden, om dessa uppstått i verksamheten. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Bolaget har utsett Advokatfirman MORE Evander KB till visselblåsarfunktion och mottagare av anmälningar av överträdelser och missförhållanden. Rapportering av sådana överträdelser kan göras via visselblåsarfunktionens e-post (whistleblower@amelegal.se) eller telefon (+46 8 20 06 10).

Observera att visselblåsartjänsten inte är till för kundklagomål. Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt ber vi dig istället att kontakta Cliens klagomålsansvarig eller vd. Se länk: https://www.cliens.se/information-om-klagomal

HUR BLIR JAG KUND?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg.

TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Cliens Kapitalförvaltning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies