Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En koncentrerad global småbolagsfond med fokus på bolag med exceptionella affärsmodeller

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, upptagna till handel på reglerad marknad. 

Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av små- och medelstora företag ska motsvara minst 90 procent av Fondens finansiella instrument. Med små- och medelstora företag avses företag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde inte är större än det företag som har högst marknadsvärde inkluderat i MSCI World Small Cap TR Net Index. Vidare skall Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i utvecklade länder (s.k. “developed markets”) motsvara minst 80 procent av Fondens värde. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch. 

Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond

Är du intresserad av att köpa Cliens Global Småbolag? Du kan se var den är tillgänglig här

Värdeutveckling

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.