Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En koncentrerad Micro Cap Fond fokuserad på kvalitetsbolag och strukturella trender

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier utgivna av Micro Cap-bolag. Minst 90 procent av Fondens finansiella instrument och minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Med Micro Cap-bolag avses företag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Minst 90 procent av Fonden finansiella instrument skall vara placerade i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige.
Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här. 

Observera att fonden är månadshandlad. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske sista bankdagen varje månad (handelsdagen). Anmälan om teckning och inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda senast 15 bankdagar före handelsdagen och betalning (vid teckning av andelar) senast tre bankdagar före handelsdagen enligt vad som närmare anges i informationsbroschyren.

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar. All avkastning är beräknad efter samtliga avgifter.
Kategorisnitt är ett genomsnitt av samtliga aktiefonder i Morningstars kategori, ”Sverige, Små-/medelstora bolag”.
All avkastning avser Cliens Micro Cap A, efter avgifter. För övriga andelsklasser se Värdeutveckling.

19_12_Cliens_Carl_019_srgb
 • Ansvarig förvaltare
 • CARL SUNDBLAD

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk

Om Cliens Micro Cap

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på Svenska micro cap bolag
 • Koncentrerad portfölj, mellan 25-40 innehav
 • Möjlighet att placera upp till 10 % i övriga Norden
 • Erfaret förvaltningsteam med framgångsrik historik
 • ESG & Hållbarhetsprocess

Fondfakta

 • Startdatum 2020-09-30
 • FörvaltareCarl Sundblad
 • Fondförmögenhet500 mkr 
 • Aktiv riskActive Share N/A / Tracking Error N/A
 • InriktningSvenska Micro Cap Bolag. Max 10 % övriga Norden
 • Min. insättning5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • FörvaltningsarvodeAndelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A1,40 % + 15 % performance fee (CMCRXSE)
 • Andelsklass B0,70 % + 15 % performance fee (CMCRXSE). Min 5 mkr.
 • ISIN-kodA-klass: SE0014829545 / B-klass: SE0014829560
 • In-/utträdesavgiftIngen
 • UCITSNej
 • PPMNej


Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.