Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En koncentrerad Micro Cap Fond fokuserad på kvalitetsbolag och strukturella trender

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier utgivna av Micro Cap-bolag. Minst 90 procent av Fondens finansiella instrument och minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Med Micro Cap-bolag avses företag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Minst 90 procent av Fonden finansiella instrument skall vara placerade i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige.
Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här. 

Observera att fonden är månadshandlad. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske sista bankdagen varje månad (handelsdagen). Anmälan om teckning och inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före handelsdagen och betalning (vid teckning av andelar) senast tre bankdagar före handelsdagen enligt vad som närmare anges i informationsbroschyren.

Värdeutveckling

Om Cliens Micro Cap

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på Svenska micro cap bolag
 • Koncentrerad portfölj, mellan 25-40 innehav
 • Möjlighet att placera upp till 10 % i övriga Norden
 • Erfaret förvaltningsteam med framgångsrik historik
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)

Fondfakta

 • Startdatum 2020-09-30
 • Förvaltare Carl Sundblad
 • Fondförmögenhet 1500 mkr
 • Aktiv risk 90% / Tracking Error N/A
 • Inriktning Svenska Micro Cap Bolag. Max 10 % övriga Norden
 • Min. insättning 5000 kr. Ingen gräns för uppföljande investeringar
 • Förvaltningsarvode Andelsklasser (läs nedan)
 • Andelsklass A 1,40 % + 15 % performance fee (CMCRXSE)
 • Andelsklass B 0,70 % + 15 % performance fee (CMCRXSE). Min 5 mkr.
 • ISIN-kod A-klass: SE0014829545 / B-klass: SE0014829560
 • In-/utträdesavgift Ingen
 • UCITS Nej
 • PPM Nej
Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.