Ladda fler artiklar

Cliens Mixfond avregistreras från Pensionsmyndighetens Fondtorg

Med anledning av att vi erhållit frågor från kunder och media önskar vi att förklara anledningen till att Cliens Mixfond inom kort kommer att avregistreras från Pensionsmyndighetens fondtorg.

Pensionsmyndigheten har tagit ett policybeslut som säger att ett en fond ej får investera sitt kapital i en annan fond inom samma företagsgrupp. Eftersom Cliens Mixfond investerar en del av kapitalet i fonden Cliens Företagsobligationer så strider det mot vad Pensionsmyndigheten kallar god sed inom premiepensionsområdet.

Vi delar inte Pensionsmyndighetens uppfattning om att Cliens Mixfonds investering i Cliens Företagsobligationsfond inte tillvaratar pensionsspararnas intresse utan anser tvärtom att investeringen är gjord för att minimera risk och öka likviditeten i Cliens Mixfonds innehav i finansiella instrument vilket vi anser är till fördel andelsägarna i Cliens Mixfond.

Genom att investera delar av kapitalet i Företagsobligationsfonden får Cliens Mixfond en betydligt större riskspridning och får genom sin investering tillgång till andel i de ca 150 innehaven som Cliens Företagsobligationer har. Ett finansiellt räntebärande instrument handlas på ett minimum om nominellt 2 mkr vilket skulle innebära att Cliens Mixfond skulle få en riskspridning på ca 35 olika innehav om fonden investerade direkt i marknaden istället för att investera i Cliens Företagsobligationer.

Alternativet för att få motsvarande riskspridning genom att investera kapitalet i ett annat fondbolags räntefond anser vi inte skulle gynna fondandelsägarna då en sådan investering inte skulle kunna ske till en förvaltningsavgift på 0 procent (0%). Därtill är utbudet begränsat avseende fonder som lever upp till de hållbarhetskrav vi har i Cliens Mixfond.

Vi anser att det vore orimligt att förändra ett tillvägagångssätt, som vi anser effektiviserar vår förvaltning och som är helt i enlighet med våra fondbestämmelser och UCITS-direktivet, för att en enskild distributör önskar en förändring i fonden.

Det vore inte att agera rättvist mot de övriga andelsägarna i fonden.

Eftersom vi valt att inte desinvestera positionen i Cliens Företagsobligationer så blir påföljden att Pensionsmyndigheten avregistrerar fonden.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Lena Wallenius, VD
E-Mail: lena.wallenius@cliens.se
Tel: 0702-838204

eller

Tomas Henriks, Marknadschef
E-Mail: tomas.henriks@cliens.se
Tel: 0702-28 18 98 

Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.