Ladda fler artiklar

Intervju med vår nya ränteförvaltare Wilhelm Högström

För en dryg månad sedan startade vi upp vår sjätte fond, Cliens Företagsobligationer. Som ett led i detta vässar vi vår ränteförvaltning och har anställd förvaltaren Wilhelm Högström. För att våra kunder ska få möjligheten att bekanta sig med Wilhelm så ställer vi några frågor om hur han ser på fonden och räntemarknaden just nu

Wilhelm, berätta lite om din bakgrund och vad du har gjort tidigare i din karriär?

Absolut. I grund och botten är jag nationalekonom med ett stort intresse för de finansiella marknaderna. Jag har arbetat i kapitalmarknaden i hela mitt yrkesverksamma liv och innan jag kom till Cliens i oktober förra året hade jag arbetat som portföljförvaltare i SEB:s Wilhelm Närbildkreditförvaltningsteam under åtta år. Vägen till förvaltningsyrket började dock på Handelsbankens tradinggolv. Två år lade grunden till min bana i räntemarknaden och efter ett par år började jag som kreditanalytiker och strateg på SEB. Innan jag sedan blev förvaltare arbetade jag knappt två år med att hjälpa de av SEB:s företagskunder som på något sätt hamnat i problem under rådande finanskris. Det mesta av min tid spenderade jag då på plats i Baltikum. Vad som är kul med förvaltningen är att det knyter samman de olika delar jag arbetat med under de 20 år jag varit verksam i marknaden.

Hur kommer dina arbetsuppgifter se ut hos Cliens?

Inledningsvis ansvarar jag för att se till att vi får upp en strukturerad och effektiv infrastruktur kring Cliens ränteförvaltning. Det är såklart en process som kommer utvecklas och finslipas under resans gång, men vi lägger stor vikt vid att ränteförvaltningen ska hålla mycket hög standard både vad gäller risktagande och avkastningspotential. I dagsläget ansvarar jag för förvaltningen av Cliens två räntefonder, räntedelen i vår mixfond samt för flertalet diskretionära räntemandat.

Berätta om den nya fonden Cliens Företagsobligationer?

Det är en spännande fond som är anpassad till att kunna dra fördel av de möjligheter som finns i den globala räntemarknaden och att samtidigt kunna möta de utmaningar som kan uppstå på vägen. Riktlinjerna säger att minst hälften av fondens tillgångar ska vara placerade i nordiska emittenter av företagsobligationer. Där utöver är flexibiliteten stor och vi kan placera i de marknader vi bedömer har störst avkastningspotential, vilket såklart även inkluderar de nordiska marknaderna. Kreditkvalitén i fonden är hög och snittratingen är Investment-grade, vilket innebär en snittkreditkvalitet på minst BBB- i fonden. Den valutarisk som uppstår vid investeringar i andra valutor än svenska kronor, säkrar vi tillbaka till svenska kronor. Räntedurationen i fonden kan vi även styra i intervallet 0-7 år, beroende på vår syn på det underliggande ränteläget.

Vad skiljer fonden ifrån andra Företagsobligationsfonder på marknaden?

Jag skulle vilja säga att det är tre faktorer som bäst beskriver fonden och gör att den sticker ut i mängden; diversifiering, likviditet och flexibilitet. Mandatet att gå utanför Norden gör att vi får möjligheter att skapa avkastning genom att investera i ett större antal spännande internationella företag och inte förlita oss på att den rådande stabiliteten i den nordiska marknaden varar för evigt. De europeiska och amerikanska företagsobligationsmarknaderna erbjuder en helt annan typ av likviditet, och volatilitet såklart, än den nordiska, vilket gör att förutsättningarna att omsätta obligationer och skapa avkastning genom att hitta felprissättningar ökar. 

Fonden kan även ta lång exponering mot kreditderivat index och börshandlade räntefonder, vilket gör att fonden är dimensionerad för att kunna hantera ett stort förvaltat kapital och samtidigt stora in- och utflöden. Förutom den geografiska flexibiliteten har fonden också möjlighet att anpassa exponeringen mot den underliggande räntemarknaden genom att snabbt anpassa fondens ränteduration med terminskontrakt. Trots att fonden har ett starkt Investment-grade fokus har den också möjlighet att investera i företag med lägre kreditvärdighet om vi gör bedömningen att det finns bra möjligheter att skapa överavkastning givet en ökad risk som det innebär att investera i det s.k. High yield-segmentet. Kombinationen av dessa faktorer gör att fonden är anpassad efter rådande marknadsförutsättningar och gör den modern i sin karaktär.

Hur skulle du själv beskriva din förvaltningsstil?

Jag försöker vara pragmatisk i mitt tillvägagångssätt och efter mina 20 år i kapitalmarknaden hyser jag stor respekt för olika typer av risk. Jag tror inte att det finns några genvägar till att uppnå resultat utan det krävs att hela investeringsprocessen håller ihop, hela vägen från marknads- och bolagsanalysen till detektivarbetet med att lyckas genomföra varje enskild transaktion till bästa möjliga pris. Jag försöker att alltid hålla fondandelsägarnas bästa i åtanke.

Kan du kortfattat beskriva tre kriterier som du vill se i ett bolag för att det ska väcka ditt intresse?

Ett begrepp som stabilitet är förstås en klassisk favorit för en kreditinvesterare. Med handen på hjärtat är det dock svårt att hitta bolag som enbart kan uppvisa en bekymmersfri och händelsefattig vardag. Därför försöker jag identifiera företag som kan uppvisa bra marginaler, positiva kassaflöden och en balanserad balansräkning. Den sista faktorn får ett extra plus om det finns tillgångar som vid en krissituation kan omvandlas till likvida medel. Utöver dessa kriterier måste jag även nämna bolagets ägarstruktur. Vis av min erfarenhet från finanskrisen är att ägarna och deras möjligheter att skjuta till kapital är den absolut viktigaste faktorn för att ett bolag ska kunna ha möjlighet att överleva om det stöter på problem.

Slutligen, vad ser du för övergripande positiva resp. negativa trender som kan påverka räntemarknaden i närtid?

I vår omedelbara närhet är det ett gynnsamt makroekonomiskt läge som sticker ut. Sverige går på högvarv och exportindustrin får ordentlig skjuts av den exceptionellt svaga kronan. Riksbanken håller dock fast vid en negativ reporänta eftersom inflationen inte tagit ordentlig fart. Vi förväntar oss en ränteuppgång under året, men de relativt svaga inflationsförväntningarna gör att uppgången successivt fördröjts. I och med att ekonomin går så pass starkt är risken för betalningsinställelser bland företagen väldigt liten. Det gör att investerare i företagsobligationer kan fortsätta att förvänta sig att kreditspreadar, d.v.s. den riskpremie man får för att investera i obligationer utgivet av ett företag, kommer att vara relativt stabila en tid framöver. Nackdelen med ett sådant scenario, i kombination med att underliggande räntor sannolikt kommer röra sig uppåt, är mindre gynnsamt för företagsobligationer som då tappar i värde. 

Därför kommer det med största sannolikhet vara en bra strategi att håll den genomsnittliga räntedurationen i fonden relativt kort eftersom korta obligationer tenderar att röra sig mindre än långa obligationer. Sen har vi såklart lite geopolitiska risker som lurar runt hörnet. Man vet ju aldrig riktigt vad Donald Trump har för äss i rockärmen…

Läs gärna mer om fonden Cliens Företagsobligationer här


Hur blir jag kund?

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss eller vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondtorg. TILL KÖP & SÄLJ-SIDAN

Cliens månadsbrev Kostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.